Đội ngũ phát triển

Hồng Xuân Viên

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi ở: TP.HCM

Vị Trí: Kỹ sư phần mềm

----------<>----------

  • 2018 – nay
    Kỹ sư phần mềm, thiết kế và vận hành hệ thống server cho MXH Hotit.
  • 2009 – 2018
    Làm việc tại Công ty Phần mềm Trò chơi Vi mô - Kỹ sư phần mềm, lập trình trò chơi trên nền tảng J2ME; Thiết kế và vận hành hệ thống server cho trò chơi trực tuyến 12 Sứ Quân online; Tham gia phát triển một số
    thành phần hệ thống của MXH Ola.